23 Οκτ 2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

http://fotavgeia.blogspot.gr
Χατζηαναγνώστου Γιώργος
Εντυπωσιακή εξέλιξη για την διαχείριση μπαζών.

Η ομερτά της στρεβλής διαχείρισης μπαζών η οποία αποσιωπάται για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκτίθεται .
Υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας αλλά και της διαχειρίσεις αποβλήτων εμπεριέχονται ρητά και κατηγορηματικά και τα μπάζα . Μπάζα που παράγονται κατά την διάρκεια μιας κατεδάφισης ,μιας επισκευής ακινήτου ,αλλά και των Δημοσίων έργων.
Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία δεν υπάρχει απόβλητο που απλά ως είθισται μπαζώνουμε ένα
άδειο χώρο,άλλα υπάρχουν κατηγορίες αποβλήτων είτε αφορούν ασφαλτοστρώσεις ,είτε αφορούν τσιμέντο κ.α. τα οποία πρέπει να οδηγούνται σε συγκεκριμένα σημεία εναπόθεσης ή ταφής.

Βέβαια επειδή είναι εύκολα αντιληπτό ότι έτσι καταγράφονται οι σωρεία παραβάσεων και παραβιάσεων που διαπράττονται από τις εργοληπτικές εταιρείες σε ότι αφορά την διακίνηση μπαζών η ομερτά αποκτά κερδοφόρα αξία.Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τον όγκο αυτών των παραγόμενων προϊόντων που είναι πολλαπλάσιος των αποβλήτων στην ΦΥΛΗ λόγου χάριν που γνωρίζουμε.

Απορίας άξιον είναι το γιατί η περιφέρεια Αττικής αλλά και οι άλλες περιφέρειες δεν ελέγχουν την διαχείριση αυτών των αποβλήτων !!! Εκτός εάν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί (sic).
Mέχρι να αφυπνηστούν οι λειτουργίες ας δούμε τι συνέβη στην Λακωνία λόγω πληθώρας καταγγελίών.εν αναμονή ενεργοποίησης των οργάνων και των υπολοίπων Περιφερειών.

Επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ΑΦΜ 094452041

ΑΔΑ: ΩΙΝΣ7Λ1-Ν04

Επειδή η διαχείριση αποβλήτων, που προέρχονται από έργα τεχνικών υποδομών όπως τα ανωτέρω, θα έπρεπε να γίνεται μέσω του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης , η προσωρινή αποθήκευσή τους σε μη αδειοδοτημένους χώρους ή η απόρριψή τους συνιστούν παραβάσεις :

α) του Ν. 1650/15.10.1986 (ΦΕΚ 160 Α’/16.10.1986) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β) της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909 Β’/22.12.2003) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς τη διαχείριση των στερών αποβλήτων και γ) της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
. Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα περιέλθει υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο [κωδ. 3517]) και το υπόλοιπο 50% στην Π.Ε. Λακωνίας (κωδ. 64082).
Β. Ο φάκελος της υπόθεσης να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1650/15.10.1986 (ΦΕΚ 160 Α’/16.10.1986) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3010/23.04.2002 (ΦΕΚ 91 Α’/25.04.2002) και τον Ν 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α’/13.02.2012, για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

Αυτά από την Π.Ε Λακωνίας για απόρριψη δεκάδων φορτηγών με μπάζα...λέτε να...
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 2011 παράχθηκαν 1.307.000 τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκ των οποίων οι 600 εμπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

«Για τα μπάζα», κατά το κοινώς λεγόμενο, είναι η διαχείριση των υλικών που προκύπτουν από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις στη χώρα μας. Οι ελάχιστες εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί ουσιαστικά... δεν έχουν χώρο για την απόθεση όσων περισσεύουν, ενώ η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σύστημα παραμένει ουσιαστικά προαιρετική. 
Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείρισή τους προβλέπει την αδειοδότηση τουλάχιστον ενός χώρου ανά Περιφέρεια και θέτει φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους.

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (γνωστά στη νομοθεσία με τη συντομογραφία ΑΕΚΚ) ήταν τις χρυσές εποχές της οικοδομής ένα μεγάλο, δυσεπίλυτο πρόβλημα. Στην καλύτερη περίπτωση κατέληγαν όλα, χωρίς ανακύκλωση, σε κλειστά λατομεία προς αποκατάσταση ή χωματερές για κάλυψη των απορριμμάτων. 
Ενώ στη χειρότερη, σε ρέματα, χαράδρες και κάθε ελεύθερο οικόπεδο, ακόμα και μέσα στις πόλεις. Και δεν πρόκειται για ευκαταφρόνητες ποσότητες: σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, το 2011 παράχθηκαν 1.307.000 τόνοι, εκ των οποίων οι 600 εμπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων (λόγω ύπαρξης αμίαντου ή άλλων υλικών του είδους).

Πραγματικά στοιχεία βέβαια δεν υπάρχουν. Η εκτίμηση των ποσοτήτων των μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ βασίζεται σε έναν αλγόριθμο, που συνδυάζει τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών με στατιστικές παραμέτρους.

Η υπουργική απόφαση του 2010 που όρισε το πλαίσιο για την ανακύκλωσή τους δεν πέρασε ουσιαστικά στην εφαρμογή, πέρα από την αδειοδότηση κάποιων «συστημάτων» (εταιρείες με τις οποίες συμβάλλονται οι μεταφορείς μπάζων) και λιγοστών χώρων.
 Οπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το 2011 δεν είχαν εγκριθεί τα απαιτούμενα σε εμβέλεια και πλήθος για τη διαχείριση των μπάζων συστήματα. Επίσης, δεν υπάρχουν καταγραφές των ανενεργών λατομικών χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση των ΑΕΚΚ με επίχωση. 
Οι αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας φθάνουν για να καλύψουν 3 εκατ. τόνους, όμως δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τη διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας.

«Σε όλη την Αττική έχουν ιδρυθεί τρία συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ. Ανακύκλωση μπάζων όμως δεν γίνεται, γιατί η Πολιτεία... κοιμάται», λέει ο κ. Θωμάς Πάνος, διευθύνων σύμβουλος ενός από τα συστήματα αυτά (ΣΕΔΠΕΚΑΤ).
 «Πρέπει το κράτος να υποχρεώσει σε κάθε νέα οικοδομή, κατεδάφιση ή έργο να αποδεικνύεται ότι ο εργολάβος είναι συμβεβλημένος με ένα σύστημα ανακύκλωσης μπάζων. Πρώτα από όλα, όμως, πρέπει να βρεθούν χώροι απόθεσης».

Ευκολότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις. Το μητρώο των αδειοδοτημένων χώρων αμιάντου που τηρείται από το υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνει 7 εταιρείες, οι οποίες τα αποστέλλουν για διάθεση στο εξωτερικό (Γερμανία). Επίσης, υπάρχουν δύο αδειοδοτημένοι χώροι.

«Η διαχείριση αξιολογείται ως ανεπαρκής, καθώς παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση στην οργάνωση και λειτουργία των απαιτούμενων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης για την κάλυψη του συνόλου της χώρας.
 Η δυναμικότητα των καταγεγραμμένων μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας, ωστόσο οι εν λόγω μονάδες δεν είναι κατανεμημένες στη χώρα και, σε συνδυασμό με την αδυναμία μεταφοράς των αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις (λόγω της φύσης του αποβλήτου), δεν υπάρχει επάρκεια αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε ελλιπή καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ και σε αδυναμία επίτευξης των στόχων» αναφέρει το Εθνικό Σχέδιο.

Τι προτείνει; Τη λήψη μέτρων για την κάλυψη όλης της χώρας από συστήματα διαχείρισης μπάζων (τουλάχιστον ένας χώρος ανά Περιφέρεια, καταγραφή των λατομικών χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν), την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα (να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στις συμβάσεις), με την προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας όπου απαιτείται. Και την αναπροσαρμογή των χρηματικών εισφορών.
 Τέλος, τίθενται νέοι ποσοτικοί στόχοι: επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση τουλάχιστον του 50% των παραγόμενων ποσοτήτων έως το τέλος του 2015 (πρακτικά αδύνατο) και κατά 70% έως το τέλος του 2020.

www.fotavgeia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου